Hon. Ato Tewbo Mihereit Molla

Hon. Ato Tewbo Mihereit Molla

Biography

Intervention of the Member

votes.