Documents and Media

869-2007 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በማላዊ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የኢኮኖሚ፣ የንግድ፣ የባህል እና የቴክኒክ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

Info