Documents and Media

873-2007 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ. እና በብራዚል ፌዴሬቲቭ ሪፐብሊክ መካከል በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዙሪያ ለመተባበር የተደረገውን ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

Info