Documents and Media

876-2007 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ. መንግስት እና በኢንዶኔዥያ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የኢኮኖሚና ቴክኒክ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

Info