ይሳተፉ

ብሔራዊ የክፍያ ሥርዓት (ማሻሻያ) አዋጅ

Tigist T, modified 1 Year ago.

ብሔራዊ የክፍያ ሥርዓት (ማሻሻያ) አዋጅ

Padawan Posts: 29 Join Date: 15/03/18 Recent Posts
በብሔራዊ የክፍያ ሥርዓት ዉስጥ የተደረጉ ለዉጦችን፣ እድገቶችና መሻሻሎችን ታሳቢ በማድረግ የብሔራዊ የክፍያ ስርዓት አዋጅ ቁጥር 718/2003ን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀፅ 55 /1/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ይምረጡ